O projektu INCOFORUM

Vznik INCOFORA

Incoforum vzniklo v roce 2002 jako mezioborové sdružení představitelů oborů, zabývajících se problematikou inkontinence moče. V panelu odborníků jsou zastoupeni reprezentanti urologie, urogynekologie, geriatrie, neurologie, všeobecného lékařství a fyzioterapie. Snahou je téma inkontinence moče detabuizovat.

Obdobné aktivity ve světě

Mezinárodní společnost pro kontinenci (ICS), ICI ( International Consultation on Incontinence, IUGA ( International Urogynaecological Association)

Konference Incofora

Incoforum dosud uspořádalo 12 konferencí zabývajících se různými aspekty inkontinence a kontexty pomoci inkontinentním pacientům. Pozornost byla věnována problematice pánevního dna, těhotenství a porodu, kvalitě života, inkontinenci v průběhu životního cyklu, komunikaci s inkontinentním pacientem aj. Celkem se konferencí zúčastnilo cca 1200 zdravotníků, v auditoriu převažovaly sestry a fyzioterapeutky.

Expertní činnost

Členové Incofora se vyjadřují k aktuálním problémům péče o inkontinentní pacienty většinou formou prohlášení, či konzultační činností v rámci poradních orgánů ministerstva či plátců.

Realizované výstupy

Od roku 2007 vzniklo pět Pelvis klubů, kde mohou ženy pod vedením fyzioterapeutky posilovat svaly pánevního dna v Praze, Brně, Plzni a Liberci. V průběhu pěti let absolvovalo cyklus minimálně dvanácti lekcí více než 300 žen. Proběhla omnibusová šetření zaměřená na informovanost obeznámenost laické veřejnosti s pojmem inkontinence a na prevalenci inkontinence v české populaci.

Šetření z roku 2003 a jeho replikace z roku 2009 odhalilo významný nárůst prevalence úniku moči v populaci: denní únik moči u 3% resp. u 6% populace, alespoň 1x měsíčně únik moči u 16% resp. 28% populace starší 15 let. Bylo zjištěn výrazný pokles počtu osob trpících inkontinencí, které s problémem navštěvují lékaře: pokles z 52% na 35%. V roce 2008 Incoforum ve spolupráci s Českou asociací sester se realizoval výzkum „Inkontinence v ošetřovatelském kontextu“, který ukázal, že v zařízeních ošetřovatelské péče je až 52 – 86% inkontinentních pacientů nediagnostikováno.