Profesní charakteristika

Studovala fyzioterapii nejprve na SZŠ v Brně (ukončeno 1982), poté na UK FTVS, kde dosáhla titulu magistr (1986). Po vykonání státní rigorózní zkoušky dosáhla v roce 1987doktorátu (PaedDr.).

Mezi její hlavní učitele patřili prof. Vladimír Janda, prof. Karel Lewit a doc. František Véle.

V roce 1995 obhájila disertační práci v oboru kinantropologie (titul CSc.).

V letech 1986-1991 pracovala jako fyzioterapeut (v rámci studijního pobytu) na rehabilitační klinice prof. Jandy při Fakultní nemocnici v Praze-Vinohradech.

Od roku 1991 působí na katedře fyzioterapie UK FTVS.

Absolvovala též řadu studijních pobytů a kurzů i v zahraničí, hlavně ve Švýcarsku a Německu (FBL Klein-Vogelbach,Hippotherapie-K, Brügger-koncept, Bobath-koncept, PNF, Spirální dynamika, McKenzie, Maitland-koncept aj.).

Vedle pregraduální výuky se věnuje i postgraduální výuce fyzioterapeutů jak v ČR tak v zahraničí, s hlavní tématikou „Speciální koncepty ve fyzioterapii“. Je školitelkou Brügger-konceptu.

Je členem redakčních rad dvou odborných časopisů, je členkou výkonného výboru profesní organizace fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR), kde od roku 2002 zastává funkci prezidentky, a dále je členkou Kinatropologické společnosti, Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, Ergonomické společnosti, Mezinárodní společnosti pro výzkum funkčních poruch pohybového systému (IAFK) v Německu, členkou Advisory board Thera-Band-Akademie v USA.

Výzkumné zaměření

Terapie a prevence funkčních poruch pohybového systému.

Analýza a objektivizace účinku speciálních fyzioterapeutických konceptů a metod.

Ergonomie a ergonomické aspekty z pohledu fyzioterapeuta.

Vyučované předměty

Vyšetření a základní fyzioterapeutické metody

Základní terapeutické metody

Fyzioterapeutické metody

Aplikované techniky – PNF

Diferenciální diagnostika funkčních poruch

Praxe v klinických oborech

Klinické kolokvium

Brügger-koncept

 

Nejvýznamnější publikace

Pavlů, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. Brno: CERM, 2002, 239s.

Pavlů, D. Neurofyziologické koncepty v pohybové terapii a jejich kontroverze. Reh.fyz.lék. 1996, č. 4, s. 179-182.

Pavlů, D. Přístupy speciálních fyzioterapeutických konceptův ovlivňování spasticity. Reh.fyz.lék. 1999, č. 4, s. 138-141.

Pavlů, D. Co je skutečně Brüggerův sed? Reh.fyz.lék. 2000, 7, 4: 166-169.

Pavlů, D. Význam postury v kineziterapeutických konceptech zaměřených na poruchy pohybového aparátu. Reh.fyz.lék. 1999, č. 1, s. 18-20.

Pavlů, D., Kvapilík, J. Základy masáže. Praha: Scientia Medica, 1994, 206s.