Inkontinence u mužů

Neobracejte se k problému zády

Inkontinence moči netrápí pouze ženy

Spíše se hovoří o inkontinenci žen, trápí však i muže, stydí se ji přiznat a léčbu odkládají…Podílí se na tom několik faktorů. Mezi nejdůležitějšími je zapotřebí zmínit skutečnost, že o ženské inkontinenci se na veřejnosti mluví dlouho, a proto toto téma již pro velké množství žen není tabu a jsou schopny a ochotny o něm hovořit a svěřit se. Muži mají obecně větší ego než ženy, a proto je pro ně obtížnější hovořit o jakémkoli neúspěchu nebo osobních problémech v životě. S věkem výskyt inkontinence u mužů stoupá, k největší akceleraci dochází během 6. a 7. dekády života.

Inkontinenci podle příčiny dělíme do dvou základních typů: urgentní inkontinence a stresová inkontinence.

Příčinou urgentní inkontinence je hyperaktivita močového měchýře (dnes tuto situaci nazýváme syndrom hyperaktivního močového měchýře). Naproti tomu příčinou stresové inkontinence je porucha funkce svěrače močové trubice. Zatímco u žen se častěji vyskytuje stresová inkontinence, u mužů je častější výskyt urgentní inkontinence. Je to dáno tím, že výskyt urgentní inkontinence (hyperaktivního močového měchýře) stoupá s věkem více než u žen, což je zčásti způsobeno výskytem onemocnění prostaty.

Stresová inkontinence u mužů se vyskytuje téměř pouze po operaci prostaty provedených z důvodu výskytu rakoviny prostaty a u některých závažnějších neurologických chorob. Muži se vyšetření velmi často bojí, přitom všechna základní vyšetření jsou neivazivní – to znamená, že oproti jiným běžným vyšetřením nepůsobí žádný větší fyzický ani psychický diskomfort. Pouze u složitých případů je nutné provádět komplexnější vyšetření, při kterých se zavádí cévka nebo endoskop. Metody léčby u mužů a u žen se zásadně neliší. Urgentní inkontinence zpravidla velmi dobře reaguje na léčbu medikamenty. Máme štěstí, že je jich na našem trhu k dispozici celá řada a každý je trochu jiný, a proto lze pro většinu pacientů nalézt ten vhodný, takříkajíc „na míru ušitý“. U těch výjimečných případů, které na tuto léčbu nereagují, lze užit velmi moderní a minimálně zatěžující léčbu botulinumtoxinem. Stresová inkontinence mírného stupně se léčí většinou posilováním svalů pánevního dna a svěrače močové trubice pomocí speciální fyzioterapie nebo jejich stimulací pomocí magnetoterapie nebo elektrických proudů. Dnes existují speciální kurzy fyzioterapie na tuto problematiku u školených odborníků, kteří pacienty naučí cvičit přesně tak jak se má. Většina pacientů totiž není na základě individuální autoedukace schopna provádět předepsané cviky tak, jak je potřeba a jejich účinnost je pak výrazně menší. Závažnější formy stresové inkontinence je nutné operovat pomocí páskových metod nebo umělého svěrače uretry.

I pro muže existují diskrétní inkontinentní pomůcky. Na trhu je celá škála absorpčních a inkontinenčních pomůcek a materiálů, která je schopna upokojit všechny pacienty, a to jak stran  dostatečné savosti, tak i intimity. Významnou část ceny těchto prostředků dnes naštěstí hradí zdravotní pojišťovny. Inkontinence je totiž především významným zdravotním problémem, nikoliv jen sociálním, jak je občas toto téma bagatelizováno.

Kdy navštívit lékaře? Je to velmi jednoduché: jakmile se únik moči vyskytne (zejména větší množství a opakovaně), není vhodné váhat a je třeba vyhledat odbornou radu.

 

Zvláštní kapitolu tvoří inkontinence moči u mužů po operacích prostaty

I. Nejčastější typy operací prostaty

1. Operace pro nezhoubné zbytnění prostaty

a) Transuretrální resekce prostaty (TURP), používaná u nezhoubného zbytnění prostaty menší a střední velikosti: endoskopická, tedy méně invazivní operace prostaty, při které je část prostaty kolem močové trubice postupně po menších kouscích vyřezána a odstraněna

b) Transvezikální prostatektomie (TVPE), používaná u nezhoubného zbytnění prostaty větší velikosti: lasická otevřená operace prostaty řezem v podbříšku, při které je otevřen močový
měchýř a prostata z velké části odstraněna

c) Laserové operace prostaty
• Fotoselektivní valorizace prostaty (PVP), používaná u nezhoubného zbytnění prostaty menší a střední velikosti: endoskopická, tedy méně invazivní operace prostaty, při které je část prostaty kolem močové trubice postupně odpařena (méně invazivní postup než její vyřezání)
• Holmiová laserová enukleace prostaty (HoLEP), používaná u nezhoubného zbytnění prostaty větší velikosti: endoskopická, tedy méně invazivní operace prostaty, při které je prostata z velké části odstraněna do močového měchýře, kde je rozmělněna na malé části a odstraněna

2. Operace pro zhoubný nádor (rakovinu) prostaty

a) Radikální prostatektomie, výkon většího rozsahu než při nezhoubném zbytnění prostaty, je používán u zhoubného nádoru (rakoviny) prostaty:
Může být provedena:
• laparoskopicky nebo roboticky
• otevřeným přístupem z podbříšku nebo z oblasti hráze (perinea)

II. Výskyt

Po operacích pro nezhoubné zbytnění prostaty, které jsou zdaleka nejčastějšími operacemi prostaty, se krátkodobě po operaci (v rozpětí několika dnů až týdnů) u malého počtu pacientů
může vyskytnout menší únik moči.
V dlouhodobém horizontu se inkontinence u pacientů, kteří předoperačně neměli s únikem moči nebo urgencemi vysokého stupně problémy, vyskytuje zcela výjimečně, a to přibližně u 0,1 % pacientů.
Po operacích pro zhoubný nádor prostaty se krátkodobě po operaci (v rozpětí několika dnů až týdnů) může vyskytnout únik moči u větší části pacientů.
V dlouhodobém horizontu se významná inkontinence (inkontinence, která je společensky obtěžující) u pacientů, kteří předoperačně neměli s únikem moči nebo urgencemi vysokého stupně problémy, vyskytuje asi u 3–5 % pacientů.

III. Typ inkontinence po operacích prostaty

Po operacích prostaty se může vyskytovat:

• stresová inkontinence

je způsobena tím, že část prostaty nebo celá prostata je odstraněna a část svěračového mechanizmu močové trubice chybí (prostata je přirozenou součástí svěračového mechanizmu močového trubice, který se menším dílem účastní uzavření močové trubice).
Za normálních okolností ostatní složky svěračového mechanizmu převezmou funkci i za prostatickou část. Pokud ostatní části svěračového mechanizmu nefungují dostatečně, může po operaci dojít ke stresové inkontinenci. Funkce jednotlivých částí svěračového mechanizmu nelze bohužel předoperačně přesně

• urgentní inkontinence

je způsobena hyperaktivitou (samovolným stahováním močového měchýře) nebo hypersenzitivitou (zvýšenou citlivostí a dráždivostí močového měchýře).
K těmto situacím po operaci dochází v důsledku podráždění struktur močového měchýře a močové trubice při operaci.
• smíšená inkontinence

IV. Vyšetření inkontinence po operacích prostaty

Po operacích prostaty je nutné nejdříve operovanou oblast nechat zahojit a stav pacienta stabilizovat, což zpravidla trvá minimálně 6 měsíců.
V případě, že únik moči přetrvává, je nutné provést kompletní urologické vyšetření, včetně vyšetření endoskopického a funkčního (urodynamického).

V. Léčba inkontinence po operacích prostaty

1. Urgentní inkontinence

Smyslem je snížení zvýšené citlivosti a dráždivosti močového měchýře a snížení výskytu samovolného stahování močového měchýře.
Užívá se nejčastěji:
• Medikamentózní léčba – užívání léků (Anticholinergika, β3-sympatomimetika)

2. Stresová inkontinence

Smyslem je podpora uzavření močové trubice
• pomocí fyzioterapie – cviky na posílení svalů pánevního dna a svěrače močové trubice
• pomocí elektrostimulační léčby svalů pánevního dna a svěrače močové trubice
• pomocí magnetoterapie svalů pánevního dna a svěrače močové trubice
• pomocí operační léčby
– aplikace injekcí do oblasti svěrače močové trubice, které pomáhají ke kompletnímu uzavření močové trubice
– implantace pásky umístěné na močovou trubici, která močovou trubici pomáhá uzavřít
– implantace svěrače močové trubice, který močovou trubici uzavírá

3. Absorpční pomůcky

Jedná se o vložky, vložné pleny, natahovací kalhotky, plenkové kalhotky a podložky.
Absorpční pomůcky nejsou léčbou, která léčí příčinu inkontinence, ale pomůckami, které pomáhají zvládnout únik moči v období po operaci prostaty.

infoforum

Mezioborové sdružení představitelů oborů, zabývajících se problematikou inkontinence moče.Jsou zde zastoupeni reprezentanti urologie, urogynekologie, geriatrie, neurologie, všeobecného lékařství a fyzioterapie.

Kontakty

Incoforum z.s.
Národní 961/25, Staré Město
110 00 Praha
IČO: 01662635
Email: info@incoforum.cz

© 2020 INCOFORUM, z.s. created by d-sign