O nás

INCOFORUM z.s.

Zapsaný spolek Incoforum Vám nabízí

  • Základní otázky a odpovědi o inkontinenci
  • Pomoc při hledání odborné pomoci Informace o možných postupech léčby
  • Rady k péče o inkontinentní pacienty
  • Souhrn dostupných inkontinentních pomůcek
  • Lékařský slovník pro inkontinentní pacienty
  • Aktuální přehled pořádaných přednášek a akcí

Vznik Incofora

Incoforum vzniklo v roce 2002 jako mezioborové sdružení představitelů oborů, zabývajících se problematikou inkontinence moče. V panelu odborníků jsou zastoupeni reprezentanti urologie, urogynekologie, geriatrie, neurologie, všeobecného lékařství a fyzioterapie. Snahou je téma inkontinence moče detabuizovat.

Obdobné aktivity ve světě

Mezinárodní společnost pro kontinenci (ICS), ICI ( International Consultation on Incontinence, IUGA ( International Urogynaecological Association)

Konference Incofora

Incoforum dosud uspořádalo 12 konferencí zabývajících se různými aspekty inkontinence a kontexty pomoci inkontinentním pacientům. Pozornost byla věnována problematice pánevního dna, těhotenství a porodu, kvalitě života, inkontinenci v průběhu životního cyklu, komunikaci s inkontinentním pacientem aj. Celkem se konferencí zúčastnilo cca 1200 zdravotníků, v auditoriu převažovaly sestry a fyzioterapeutky.

Expertní činnost

Členové Incofora se vyjadřují k aktuálním problémům péče o inkontinentní pacienty většinou formou prohlášení, či konzultační činností v rámci poradních orgánů ministerstva či plátců.

Realizované výstupy

Od roku 2007 vzniklo pět Pelvis klubů, kde mohou ženy pod vedením fyzioterapeutky posilovat svaly pánevního dna v Praze, Brně, Plzni a Liberci. V průběhu pěti let absolvovalo cyklus minimálně dvanácti lekcí více než 300 žen. Proběhla omnibusová šetření zaměřená na informovanost obeznámenost laické veřejnosti s pojmem inkontinence a na prevalenci inkontinence v české populaci.

Šetření z roku 2003 a jeho replikace z roku 2009 odhalilo významný nárůst prevalence úniku moči v populaci: denní únik moči u 3% resp. u 6% populace, alespoň 1x měsíčně únik moči u 16% resp. 28% populace starší 15 let. Bylo zjištěn výrazný pokles počtu osob trpících inkontinencí, které s problémem navštěvují lékaře: pokles z 52% na 35%. V roce 2008 Incoforum ve spolupráci s Českou asociací sester se realizoval výzkum „Inkontinence v ošetřovatelském kontextu“, který ukázal, že v zařízeních ošetřovatelské péče je až 52 – 86% inkontinentních pacientů nediagnostikováno.

Týden kontinence
V letech 2013 -2019 vždy v červnu proběhlo 7 ročníků Světového týdne kontinence. Incoforum realizovalo informační stánek v OC Nový Smíchov, ve kterém odborné sestry zejména z pražských pracovišť urogynekologie a urologie poskytovalo odborné rady a letáky Incoforum zájemcům z řad veřejnosti. Každé akci předcházela tiskové konference pro pozvané novináře a Týden kontinence byl i hojně promován v tisku.

Dny zdraví
V roce 2017 a 2018 jsme také připravili infostánek na regionálních dnech zdraví.

Publikační činnost
Pravidelně jsou publikovány letáky pro laickou veřejnost o problému inkontinence. Letáky jsou určeny jak pro ženy, tak pro muže.

Organizační struktura INCOFORUM z.s.

Prezidentka

Prof. MUDr. Eva Topinková DrSC

Správní rada

MUDr. Lukáš Horčička – předseda Správní rady
Prof. MUDr. Roman Zachoval , PhD, MBA
Doc. PaeDr. Dagmar Pavlů, CSc

Členové

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSC
Prof. MUDr. Dalibor Pacík, DrSC
Prof. MUDr. Martin Bojar, DrSC
Doc. MUDr. Jan Krhut, PhD
MUDr. Jan Zmrhal, CSc
MUDr. Václav Šmatlák
MUDr. Josef Štolfa
MUDr. Oldřich Šottner

infoforum

Mezioborové sdružení představitelů oborů, zabývajících se problematikou inkontinence moče.Jsou zde zastoupeni reprezentanti urologie, urogynekologie, geriatrie, neurologie, všeobecného lékařství a fyzioterapie.

Kontakty

Incoforum z.s.
Národní 961/25, Staré Město
110 00 Praha
IČO: 01662635
Email: info@incoforum.cz

© 2020 INCOFORUM, z.s. created by d-sign