Narozen  3. dubna 1947  v Praze.
Promoval v roce 1972 na FVL UK Praha.
Ženatý, dvě dospělé děti.

Přehled dosavadní praxe

Po vojenské službě pracoval jako sekundární lékař v letech 1972 – 1974 v  Psychiatrické léčebně Kosmonosy.
V letech 1974 – 1990 pracoval jako sekundární  lékař, později jako zástupce přednosty neurologické kliniky  FDL UK a FN Motol.
V letech  1990 – 92  byl ministrem zdravotnictví ČR.
V období 1993 – 2012 byl přednostou   neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, kde pracuje jako pedagog a lékař.

Pedagogická činnost

1978 – 1990 působil jako externí učitel na neurologické klinice FDL UK a FN Motol.
1980 – 1981 odborný asistent na neurologické klinice FDL UK.
V  r. 1994  byl jmenován docentem pro obor neurologie na Univerzitě Karlově.

Vědeckovýzkumná a publikační činnost

Od počátku osmdesátých let se věnoval otázkám  multifokálního postižení nervového systému infekčního a parainfekčního původu, se zaměřením na herpetické  viry a spirochetové infekce.Od roku 1990 se zabýval  i nově se objevivšími infekcemi –  HIV, Whippleova choroba, prionové nemoci. Byl členem panelu EFNS pro neuroinfekce. Dále se zabýval klinickou  elektrofyziologií – elektromyografií a evokovanými  potenciály, problematikou bolesti- akutní i chronické a  využitím antalgických a reflexních metod  v algologii  a myoskeletální medicíně i v rehabilitaci pacientů po CMP a úrazech CNS.  Pozornost věnoval i  vztahům  lékař – pacient, komunikaci a  vztahovým problémům v medicíně. Posledních deset let se věnoval  bioetice a otázkám práv pacientů a prevence zneužití mediciny. Od roku 1990 publikuje o těchto otázkách v odborném  tisku a v médiích. Kandidátskou práci na téma na téma Herpetické viry a multifokální postižení podmíněné infekcí Borrelia burgdorferi obhájil v roce 1988. V září 1993 obhájil habilitační práci na téma Lymeská borrelióza. Postižení nervového systému – souhrnný pohled na epidemiologii, etiopatogenezu a klinickou problematiku Lymeské borreliózy. Posledních patnáct let se v rámci široce koncipovaného programu výzkumu neurodegenerativních onemocnění  věnoval kognitivním poruchám, neurodegenerativním chorobám a  moderním diagnostickým a léčebným postupům. Ve spolupráci s Ústavem neurověd  AV ČR a 2. LF UK se podílí od r. 2003  na programu rozvíjejícím neuroreparativní metody při léčbě pacientů po poranění páteře a míchy a neurodegenerativních chorob.